เที่ยวคุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน

เที่ยวสนุกทัวร์ เรา รวม ทัวร์คุณหมิง ราคาถูก ที่สุด ปี 2562 อัพเดทให้ท่านได้เลือกซื้อ แพ็คเกจทัวร์คุนหมิง มีให้เลือกได้หลายราคา โปรแกรมทัวร์ดัยวกัน แต่จองกับเราถูกกว่า

 

ไปหน้าแรก | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์ระนอง

แพ็คเกจทัวร์คุณหมิง ทัวร์จีน ราคาพิเศษเราลดให้กว่าที่เห็น เพียงจองผ่านไลน์ เดินทางจริงไม่ทิ้ง ไม่เท

แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง

 

 

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์ กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
06.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 3 เคาท์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

 

09.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD582 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนตุลาคม ไฟท์บินขาไป เวลาบินจะเป็น 07.45 – 11.25 น. ** **กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานาพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี

นำท่านชม แผ่นดินสีแดง (Red land) ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็นจุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย

 

ค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่ สวนน้ำตกคุนหมิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นำท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ต่อด้วย นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์”

 

 

(หมายเหตุ : เดือนมีนาคม-กรกฏาคม เที่ยวชมดอกกูหลาบพันปีและดอกไม้ป่า เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เที่ยวชมน้ำตก ทุ่งดอกไม้ และใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เที่ยวชมหิมะบนยอดเขา)

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ (Strawberry Farm) พบกับวิถีชีวิตชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ให้ท่านอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน

 

และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม้ (หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์รี่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สุกี้เห็ด (5)
ที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่ง ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

 

 

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน (Yunnan Museum) ซึ่งนำลักษณะโดดเด่นของแท่งหินปูน

ในอุทยานป่าหินมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย

รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ถูกลดทอนสัดส่วนลงด้วยการฉีกแยกผนังออกเป็นส่วนๆ

ให้ยุบยื่นสลับกันไปมาแบบไม่สมมาตรแต่มีความต่อเนื่องลื่นไหลดูทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความเก่า

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง (7)
บ่าย

นำท่านชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (YuanTong Temple) วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ำสีมรกต ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

 

OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร (รวมกระเช้าและรถแบตเตอร์รี่) เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต่า สร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไป ลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า (หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปปิ้งรอคณะได้ที่ถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่)

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย (หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ
เวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์)

 

วันที่สี่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
02.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD585 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

04.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 -3 ท่าน ต่อห้อง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

09 - 12 ตุลาคม 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

11 - 14 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

10,888.-

10,888.-

2,500.-

12 - 15 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

10,888.-

10,888.-

2,500.-

13-16 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

9,888.-

9,888.-

2,500.-

18 - 21 ตุลาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

19 - 22 ตุลาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

23 – 26 ตุลาคม 2562
(วันปิยมหาราช)

9,888.-

9,888.-

2,500.-

25 - 28 ตุลาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

26 - 29 ตุลาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

01 – 04 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

02 – 05 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

06 – 09 พฤศจิกายน 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

08 – 11 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

09 – 12 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

13 – 16 พฤศจิกายน 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

15 – 18 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

16 – 19 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

20 – 23 พฤศจิกายน 2562

7,888.-

7,888.-

2,500.-

22 – 25 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

23 – 26 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

27 – 30 พฤศจิกายน 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

04 – 07 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

10,888.-

10,888.-

2,500.-

05 - 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

10,888.-

10,888.-

2,500.-

06 – 09 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

07 - 10 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนูญ)

10,888.-

10,888.-

2,500.-

11 – 14 ธันวาคม 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

13 – 16 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

14 – 17 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

18 – 21 ธันวาคม 2562

8,888.-

8,888.-

2,500.-

20 – 23 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

21 - 24 ธันวาคม 2562

9,888.-

9,888.-

2,500.-

25 – 28 ธันวาคม 2562

11,888.-

11,888.-

2,500.-

27 – 30 ธันวาคม 2562

11,888.-

11,888.-

2,500.-

28 - 31 ธันวาคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)

13,888.-

13,888.-

2,500.-

29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)

13,888.-

13,888.-

2,500.-

30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)

13,888.-

13,888.-

2,500.-

31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)

13,888.-

13,888.-

2,500.-

 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด

- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

-ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่

-ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

-ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

-ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง -ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

0853840228 , 0814155955

 

 

 

เลือก ทัวร์คุนหมิง และ ทัวร์จีน อื่นๆ ที่ท่านสนใจได้ด้านล่างนี้ รับประกันราคาถูกสุด

เราคัดสรร ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ที่ถูกที่สุด ในปี 2562 – ปี 2563 อัพเดทให้ท่านทุกวัน ท่านต้องการ แพ็คเกจทัวร์จีน หรือ แพ็คเกจทัวร์คุนหมิง โปรแกรมไหน แจ้งได้เลย

 

1

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี่ เดือน กย- ตค 62

 

2

ทัวร์เทียนซิน ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน เดือน สค - ตค 62

 

3

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง เมษายน– ตุลาคม 2562

 

4

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2562

 

5

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน

เดินทาง เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562

 

6

ทัวร์หาดหญ้าแดง ประเทศจีน 1 ปีมีครั้งเดียว

เดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2562

 

7

ทัวร์เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน 6 วัน 5 คืน

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2562

 

8

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เดือนตุลาคม – ช่วงปีใหม่

 

9.

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 2 คืน

ตุลาคม – ช่วงปีใหม่

 

10.

ทริปคุนหมิง 5 วัน 4 คืน เที่ยวหลีเจี่ยง ต้าหลี่

 

 

 

 

 

 

 

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

0853840228 , 0814155955

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 tel. 0853840228 , 0814155955