เที่ยวตุรกี เลือกได้หลายแพ็คเกจเที่ยว ในราคาที่ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้ เดินทางพร้อมกัน

เที่ยวสนุกทัวร์ เราได้ รวม ทัวร์ตุรกี ที่เดินทางพร้อมกัน หลายบริษัท แต่ เราคัดสรรจากโฮเซลล์ตัวจริง ที่ ทำทัวร์ตุรกี โดยตรง ท่านจึ้งมั่นใจได้ในความชำนาญ และ ราคาที่ถูกกว่า แถม ได้เดินทางพร้อมกัน โปรแกรมเดียกัน กับที่ท่านต้องการ มั่นใจได้ไม่โดนหลอก ไม่โดนเทแน่นอน (เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ใบอนุญาต 41/00335)

 

ไปหน้าแรก | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์ระนอง

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

04-12 สิงหาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

05-13 สิงหาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

12-20 สิงหาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

16-24 สิงหาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

19-27 สิงหาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

23-31 สิงหาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

26 สิงหาคม-03 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

30 สิงหาคม-07 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

31 สิงหาคม-08 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

06-14 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

09-17 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

11-19 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

15-23 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

20-28 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

21-29 กันยายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

26 กันยายน-04 ตุลาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

29 กันยายน-07 ตุลาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

01-09 ตุลาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

02-10 ตุลาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

06-14 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

07-15 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

09-17 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

15-23 ตุลาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

21-29 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

22-30 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

23-31 ตุลาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

26 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

27 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

28 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

02-10 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

08-16 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

11-19 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

13-21 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

16-24 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

21-29 พฤศจิกายน 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

23 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

26 พฤศจิกายน -04 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

28 พฤศจิกายน -06 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

01-09 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

02-10 ธันวาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

03-11 ธันวาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

07-15 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

10-18 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

12-20 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

17-25 ธันวาคม 2562

32,999.-

32,999.-

9,000.-

23-31 ธันวาคม 2562

33,999.-

33,999.-

9,000.-

31 ธันวาคม-08 มกราคม 2563

34,999.-

34,999.-

10,000.-

 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวมเป็น 90 USD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

 

วันแรก

กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู

 

เฉพาะกรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่ ดังต่อไปนี้

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

16-24 สิงหาคม 2562

06-14 กันยายน 2562

02-10 ตุลาคม 2562

 

09-17 กันยายน 2562

07-15 ตุลาคม 2562

 

15-23 กันยายน 2562

27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45)

 

21-29 กันยายน 2562

31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45)

 

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

16-24 สิงหาคม 2562

06-14 กันยายน 2562

02-10 ตุลาคม 2562

 

09-17 กันยายน 2562

07-15 ตุลาคม 2562

 

15-23 กันยายน 2562

27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45)

 

21-29 กันยายน 2562

31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45)

 

19.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

 

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK65 (บินตรง)

 

วันที่สอง

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน

04.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4 -5 ชั่วโมง คือฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาวช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)

 

วันแรก กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู
20.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

 

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 (บินตรง)

**สำหรับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562** เที่ยวบินที่ TK69 ปรับเวลาเดินทางเป็น ออกจากกรุงเทพเวลา 23.25 และถึงกรุงอิสตันบลูประเทศตุรกี เวลา 06.20**

 

วันที่สอง

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน

05.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4 -5
ชั่วโมง คือฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาวช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู้ นครอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล เป็นต้น

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1)
 

หลังอาหาร นำท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร

คำแนะนำในการเข้าชมสุเหร่า จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลท์สำคัญ

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (2)
 

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอ เบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงาม จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอิสตันบลู ให้ทุกท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

 

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอิสตันบลู)

วันที่สาม

เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
 

นำท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองบูร์ซาเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทและสกี และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลีย ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ฝั่งยุโรปและย้ายไปอยู่ที่ อิสตันบูล ในที่สุด จากนั้นนำท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของ เมืองบูร์ซ่า Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดารทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมัน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพและนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว(Green Bursa) จากนั้นนำท่านชม สุสานสีเขียว(Green Tomb) หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (5)
 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองอิชเมียร์ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4ชั่วโมงระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (6)
ที่พัก โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอิชเมียร์)
วันที่สี่ เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 

นำออกเดินทางสู่เมือง เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ที่แปลว่า เกาะนก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียนเป็นท่าเรือที่สำคัญ เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกันอยู่ที่เมืองคูซาดาซึ แห่งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นฝั่งไปเที่ยว เมืองเอฟฟิซุส Ephesus (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส(City of Ephesus) ชมสัญลักษณ์ของเมืองเอฟฟิซุส เช่น ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่ นำท่านชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน(Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิเอเดรียนที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน ชม ภาพแกะสลักนางเมดูซ่า หัวเป็นงู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน ด้านหน้ามีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความดี), Ennoia (thought-ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู้) ชม โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน และนำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (The Virgin Mary’s House) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปฏิหารย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช(Anna Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824 บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (8)
 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ปามุคคาเล่ เป็นภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (9)
ที่พัก

โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า (เมืองปามุคคาเล่)

 

วันที่ห้า

เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมนครโบราณเฮียราโพลิส(Hierapolis) “เฮียราโพลิส” หมายความว่า เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เมืองนี้สันนิษฐานกันว่ามีอายุกว่า 2,200 ปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน ที่นี่ตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่มีพื้นที่ยาว 2,700 เมตร กว้าง 600 เมตร สูง 160เมตร บริเวณทางเข้าจะพบกับหลุมศพจำนวนมาก พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของผู้มีอิทธิพลในสมัยโบราณ เมื่อเข้าไปภายในจะมีซากโบราณของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น • สระน้ำโบราณ มีน้ำใสสีฟ้าอมเขียวจนสามารถมองเห็นซากโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ • โรงละครขนาดใหญ่จุคนได้ประมาณ 12,000 คน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2ในอดีตใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ • พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยเป็นโรงอาบน้ำกลางแจ้งซึ่งเป็นโรงอาบน้ำที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 ภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแล้วยังมีผลงานจากที่อื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น เลาดิเซีย(Laodiceia) ,โคลอสเซ่(Colossae),ทริโพลิส(Tripolis),อัททูด้า(Attuda) และเมืองอื่นอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่น เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ แคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (11)
 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตและที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา(Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ ก่อตั้งโดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคัปปาโดเกีย

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (12)
ที่พัก โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองคัปปาโดเกีย)
วันที่หก เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
  **สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ1ชั่วโมง(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา230Us ต่อ1ท่าน)**
 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค(Underground City of Chadak) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (14)
 

หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (15)
ที่พัก

โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองคัปปาโดเกีย) หลังรับประทานอาหารเย็น นำท่านชมการแสดง“ระบำหน้าท้อง” (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมจิบไวน์ท้องถิ่น แบบไม่จำกัด

 

วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)
 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองซาแฟรนโบลู(Safranbolu) (ระยะทาง 447 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง) ชื่อเมืองซาแฟรนโบลู มาจากหญ้าแชฟฟรอนซึ่งเมืองนี้มีหญ้าแซฟฟรอนที่มีคุณภาพสูงและยังเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เมืองซาแฟรนโบลูเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCOในปี คศ.1994 เนื่องด้วยเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมยุคออคโตมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันได้รับการลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 1008 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ สุเหร่า และหอนาฬิกา และบ้านเรือนอีกหลายร้อยหลัง

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (17)
  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือง หอคอยฮิเดอร์ริค (H?d?rl?k Tower) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสถาปัตยกรรมในยุคออคโตมันในมุมสูง ระหว่างทางขึ้นไปบนหอคอยท่านจะได้ชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของเมืองนี้ ด้านบนยังเป็นสุสานของวีรบุรุษของชาวตุรกี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (18)
ที่พัก โรงแรม EBRULA KONAK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19)
 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของทะเลสาบซาพานจา (Sapanca Lake)

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (20)
 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)
ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่500เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

 

 

จากนั้นนำท่านสุ่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (21)
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่เก้า

สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

01.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK68 (บินตรง)
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตุรกี กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางตุรกีได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศตุรกีไม่เกิน 30 วัน)

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

- ค่าทิปมัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ, 90 USD/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

0853840228 , 0814155955

 

 

เลือก ทัวร์ตุรกี โปรแกรมอื่นๆ ที่ท่านสนใจเพิ่มเติมได้ตรงนี้

เรานำ แพ็คเกจทัวร์ตุรกี จากโฮเซลล์ ทัวร์ตุรกี ตัวจริงที่มีอยู่ ในประเทศไทย ทั้งหมด และ เราคัดแล้วว่าดี และ ราคาเหมาะสม กับ สิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับ การันตี จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ถูกกว่า โปรไฟไหม้ แต่ ได้เดินทางพร้อมกัน

 

1

ทัวรตุรกี 6 วัน 3 คืน เดินทางตรง วันแม่

เสน่ห์แห่ง . . ตุรกี . . ดินแดน 2 ทวีป 6วัน3คืน ANKARA เมืองหลวงตุรกี .. มหัศจรรย์ปรากฎการ์ณธรรมชาติทะเลเกลือ CAPPADOCIA เมืองมรดกโลก .. อดีตเมืองภูเขาไฟ .. ชมเมืองหินแปลกตา ISTANBUL เมืองใหญ่สุดของตุรกี . พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ . สุเหร่าสีน้ำเงิน . เซ็นต์โซเฟีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ... ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อ ... พร้อมเก็บภาพประทับใจ เดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)

 

2

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

 

0853840228 , 0814155955

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 tel. 0853840228 , 0814155955