แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก โซเดียสซีซัน

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก อนัญญา รีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พักที่ แคสอะเวย์ รีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก สิตาบีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก บันดาหยารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดามันรีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ระนอง-เกาะนาวโอพี ดำน้ำดูปะการัง พายคายัค เล่นน้ำหน้าชายหาด ถ่ายรูปใส่ทูพีช

ทัวร์เกาะนาวโอพี ระนอง คือ ทริปไหนฝันของหลายๆ ท่าน โอกาสมาถึงท่านแล้ว ที่เรามี ทริประนอง เกาะนาวโอพี 4 วัน 2 คืน ออกจากกรุงเทพ ราคาถูกมากๆ

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะนางโอพี ระนอง 4 วัน 3 คืน ไม่เหนื่อยเลย ราคา 6,999 ฿

ทริปทะเลพม่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมา ของนักท่องเที่ยวที่ชอบไปทะเล เพราะที่ทะเลพม่า เดินทางสะดวกมากผ่านระนอง และน้ำทะเลใส่มาก โดยเฉพาะที่ เกาะนาวโอพี

 

 

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวระนอง-เกาะนาวโอพี

วันแรก กรุงเทพฯ ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
19.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง
และสัมภาระอื่นๆ

 

20.00 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดระนอง โดยรถโค้ชปรับอากาศVIP 2ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

 

วันที่สอง ระนอง – บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน – วัดบ้านหงาว – ภูเขาหญ้า – อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - จุดชมวิวเขาฝาชี – ถนนคนเดินระนอง
เช้า เดินทางถึงจังหวัดระนอง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
08.30 น.

เดินทางสู่บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติ
นี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง3บ่อ
มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส
น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่า
ประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย
ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย
ให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดบ้านหงาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก”

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง”

 

และยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมสิ่ง
ของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เก็บรักษาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า มีวังมัจฉามีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด และท่านสามารถเดินขึ้นไปบนยอดของภูเขาเพื่อดูทิวทัศน์
ของจังหวัดระนองได้รอบ 360 องศา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัว
จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม
ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้า
จะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆ
อาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วยนิยมเรียกกันว่า
“ภูเขาหญ้าสองสี”

การชมภูเขาหญ้านอกจากจะชมได้จากลานกว้างด้านล่างแล้ว
ยังสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงมีทางราบเชิงเขา มีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ

ซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมาก สามารถเดินเท้าขึ้นไปตามทางจากลูกนี้เดินต่อ
ไปยังอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
น้ำตกชื่อดังของจังหวัดระนอง

ที่ทิ้งตัวดิ่งลงมาจากหน้าผา สามารถมองเห็นโดดเด่นแต่ไกล ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นสถานที่ค้นพบปูเจ้าฟ้า ปูสายพันธุ์ใหม่ของไทยอีกด้วย

แต่การจะไปดูสายน้ำตกต้องเดินเข้าไปในป่าระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขาฝาชี เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูง
จากระดับน้ำทะเล 259 เมตร

 

ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชีเคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดงมองเห็นลำน้ำกระบุรี ไหลมาบรรจบกับ ลำน้ำละอุ่นออกสู่ทะเลอันดามัน

เกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแก่งน้อยใหญ่ สามารถมองเห็นฝั่งพม่าได้และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง

จากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดินระนอง เป็นถนนที่มีของกิน ของพื้นบ้าน ของฝาก ให้ท่านได้เลือกช้อป เลือกชิมอย่างมากมาย อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินระนอง

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ The B Ranong Trend Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่สาม จังหวัดระนอง - เกาะสอง - เกาะนาวโอพี
เช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือแกรนด์ มีเจ้าหน้าที่รอรับพร้อมทำเอกสารผ่านแดนพร้อมเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ
08.45 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่เกาะสองเพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะนาวโอพี
10.45 น.

ถึง เกาะนาวโอพี Nyaung Oo phee สวรรค์แห่งทะเลเมียนมาร์ มีหาดขาว น้ำใส ปะการังสวย นำทุกท่านล่องเรือชมทะเลสองสี และสัมผัสโลกใต้ทะเล พาทุกท่านดำนำดูปะการัง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด
13.00 น. พาทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำอุทยานนีโม่ที่อุดมไปด้วยปลาการ์ตูน และปลานานาชนิดและมีปะการังยังสวยงาม
14.00 น. พาทุกท่านออกเดินทางไปยังหาดมาดาม (Madam Beach) เป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะนาวโอพี มีหาดทรายสีขาว น้ำทะเลมีความใสเป็นธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ มีชายหาดที่ทอดยาวแบบกว้างไกล ริมชายหาดจะมีแปลชิงช้าสำหรับให้นักท่องเที่ยวไปโพสท่า ถ่ายภาพได้อีกด้วย

 

15:30 น. บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเลเมียนมาร์ส่งทุกท่านดำเนินเอกสารขาออกที่เกาะสอง เมียนมาร์
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก: The B Ranong Trend Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่ พระราชวังรัตนรังสรรค์- กรุงเทพ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.

เดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ถือเป็นสถานที่สำคัญของชาวเมืองระนอง ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าเมือง ระนองเพื่อใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จมาเยือนหัวเมืองทางใต้ และได้รับพระราชทานชื่อว่า พระราชวังรัตนรังสรรค์ ต่อมาในภายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่และได้ถูกใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 และ 7 ในเวลาต่อมาอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ จังหวัดชุมพร
19.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ระนอง นาวโอพี 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม

ที่นั่ง

3-6 เมษายน 63

6,999

ไม่มีราคาเด็ก

1,500

40

11-14 เมษายน 63

6,999

1,500

40

12-15 เมษายน 63

6,999

1,500

40

1-4 พฤษภาคม 63

6,999

1,500

40

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน

- ค่าที่พัก 2 คืน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

- ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไข กรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม

- ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการจอง

-รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

-กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

- การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

- เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ::

-การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสาร

-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

-การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

-มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

-บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ

-ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันทไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รวม ทัวร์ระนอง

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต

 

ทัวร์เกาะนาวโอพี

 

ทัวร์เกาะค๊อกเบิร์น เกาะมุก

 

ทัวร์เกาะพยาม 1 วัน

 

 

 

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่สุด

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]

หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน เริ่มจากกรุงเทพ แพ็คเกจหลีเป๊ะ รวมครบทุกอย่าง ทริปดี
ทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน เดินทางจากกรุงเทพฯ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ โดยรถบัส หรือ ท่านที่ต้องการ ทริปหลีเป๊ะ กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ราคาถูก โปรโมชั่น

 

 

 

ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา |

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335

ทัวร์เกาะนาวโอพี 4 วัน 3 คืน แพ็คเกจทัวร์ระนอง เกาะนาวโอพี ราคาถูกที่สุด
แนะนำ จองทัวร์เกาะนาวโอพี 4 วัน 3 คืน กับ เที่ยวสนุกทัวร์ ได้ราคาส่วนลดเยอะที่สุด และ มีแพ็คเกจทัวร์เกาะนาวโอพี ระนอง ให้เลือกหลายแบบ จองเลย
Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE::
กดตรงนี้เลย