ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง   |  ทัวร์กระบี่   |ทัวร์พังงา |    ทัวร์ภูเก็ต  |  ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา  |

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 3 วัน 2 คืน บินคืนวันศุกร์ กลับวันอาทิตย์ ( ไม่ต้องลางาน )

จองกับเรา ลดทันที ท่านละ 200 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่

2-4 ส.ค. 62

10,999.-

5 ก.พ. 63

9-11 ส.ค. 62

10,999.-

12 ก.พ. 63

6-8 ก.ย. 62

10,999.-

9 มี.ค. 63

13-15 ก.ย. 62

10,999.-

16 มี.ค. 63

27-29 ก.ย. 62

10,999.-

30 มี.ค. 63

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500.- บาท/ท่าน

**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก

** ***เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (INFANT) 5,900.- ***

หมายเหตุ... ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

***การยกเลิก ***  เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว  หากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทน ต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

0853840228

0814155955

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมโตเกียว 3 วัน 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน AIR ASIA X (XJ)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

 

23.55 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพีเรียล(ด้านนอก) – ย่านกินซ่า – โอไดบะ – DUTY FREE – ย่านชินจูกุ
08.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น...จากนั้นนำท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว สถานที่ดั้งเดิมถูกระเบิดเผาทำลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัดปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด จุดเด่นของวันนี้คือ ที่ทางเข้าวัดมีประตูขนาดใหญ่ เรียกว่า ประตูคามินาริ บนคานประตูแขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 5.5 เมตร ที่มีรูปสายฟ้าและเมฆเขียนด้วยสีดำและแดง ในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ 5 ชั้น และอาคารหลักที่เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนง และบริเวณด้านนอกรอบวัดอาซากุสะจะมีร้านค้าขายสินค้าและอาหารพื้นเมืองญี่ปุ่นมาวางขายจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ถนนนากามิเสะ ซึ่งทอดยาวตั้งแต่ประตูสายฟ้าไปจนถึงบริเวณวัด สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าเล็ก ๆ ขายของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พัด ภาพวาดแผ่นไม้ ชุดกิโมโน เสื้อคลุมแบบต่าง ๆ ม้วนภาพเขียน ขนมหวานพื้นเมือง ไปจนถึงหุ่นยนต์ของเล่น เสื้อยืด หรือของประดับโทรศัพท์มือถือ...จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิมพีเรียล(ด้านนอก) คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารต่างๆมากมาย ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่าน นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีสำคัญๆอีกด้วย...จากนั้นนำท่านสู่ ย่านกินซ่า แหล่งช้อปปิ้งและถนนคนเดินที่ได้ขึ้นชื่อว่าหรูหราที่สุดในโตเกียว ซึ่งท่านใดที่เป็นขาช้อประดับ HI END จะต้องไม่พลาด เพราะที่นี้เป็นย่านศูนย์รวมแบรนด์ดัง เช่น PRADA , SHISEIDO , FENDI , LOUIS VUITTON เป็นต้น นอกจากนั้นย่านนี้ยังเป็นที่ต้องของ โรงละครคาบุกิ โรงละครอันเก่าแก่และร้าน ITOYA ร้านเครื่องเขียนในตำนานอีกด้วย.

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะแหล่งช้อปปิ้ง เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ทั้งนี้โอไดบะได้รับการโหวตว่าเป็นสถานที่ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี โดยที่นี้มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หรือของฝากอื่นๆ อีกมากมาย...จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว ย่านนี้เป็นศูนย์รวมของเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือร้านขนม ร้านอาหาร ผับ บาร์มากมาย มาที่นี้ที่เดียวมีครบทุกสิ่งอย่างกันเลยทีเดียว

 

ค่ำ

***อิสระอาหารมื้อค่ำวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน***

พักที่ เมืองนาริตะ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์ให้คำแนะนำในการเดินทาง****

 

 

หรือท่านสามารถ เลือกซื้อทัวร์เสริม

โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

ผู้เดินทาง 15-20 ท่าน คิดค่าบริการท่านล่ะ 3,000.-บาท

ผู้เดินทาง 21-34 ท่าน คิดค่าบริการท่านล่ะ 2,500.-บาท

**กรณีน้อยกว่า 15 ท่าน จะมีไกด์ค่อยแนะนำการเดินทางเท่านั้น**

 

 

สถานที่เที่ยวมีดังนี้ หลังอาหารเช้านำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและเป็นภูเขาไฟที่ ลักษณะงดงาม ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพเก็บบรรยากาศหรือเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมของชาวญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

 

เที่ยง

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นนำท่าน เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานั้น
คือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ให้ท่านได้ลองดื่มและเรียนรู้การชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ
และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคม
การดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 หรือต้นฉบับของพิธีชงชา

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ SHISUI PREMIUM OUTLET เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ ภายในมีร้านค้ากว่า 180 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Laure เป็นต้น

 

 

***อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน***

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเมืองโตเกียว

1.ย่านฮาราจูกุ แหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมแฟชั่นสุดเก๋ของเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่น อยู่ไม่ไกลจากชิบูย่าและชินจูกุ ย่านนี้เป็นต้นกำเนิดแฟชั่นน่ารักๆ สไตล์คาวาอี้ก็มีต้นกำเนิดอยู่ที่ฮาราจูกุ และย่านนี้เป็นที่ที่สาวกคอสเพลย์ใช้รวมตัวกันทำกิจกรรมในทุกๆวันอาทิตย์

2.ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นย่านที่คึกคักมีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา จุดที่เป็นสัญลักษ์ของย่านนี้คือ แยกข้ามถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนนหลายสายด้วยกัน ทำให้แยกนี้เป็นจุดที่มีชื่อเสียงและผู้คนนิยมมาเก็บภาพ และที่ขาดไม่ได้เมื่อไปย่านชิบูย่าต้องไปถ่ายรูปคู่ ฮาจิโกะ สุนัขพันธุ์อากิตะซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู ตั้งอยู่ตรงทางออกของสถานี Shibuya

3.สวนอุเอโนะ หรือชื่อเต็ม อุเอโนะอนชิ สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลในปี 1873 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิสวนแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อ ที่ผู้คนนิยมมาดูซากุระกันเป็นอย่างมากอีกด้วย

4.ตลาดอะเมโยโกะ นับเป็นอีกหนึ่งตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียว ซึ่งที่นี่จะเป็นตลาดกลางวันที่ร้านส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือ สินค้าที่หลากหลายมีทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอย่าง เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น ของนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม เป็นต้น

***อิสระอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำ***

พบกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลานัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

20.40 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ607 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

 

01.20 น.

ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดต่อให้ทราบก่อนออกตั๋วทุกครั้ง มิเช่นนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

เงื่อนไข และการจองทัวร์

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. คณะผู้เดินทางจำนวน 25 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม

2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว **

6.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

 

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์

1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน

3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้

หมายเหตุ

1.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที

- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้

 

 

 

ทัวร์ประเทศอื่นๆ ที่นี่สนใจ

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )

 

 

 

 

 

 

 

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

0853840228

0814155955

 

ทัวร์ตุรกี || ทัวร์เวียดนาม || ทัวร์ไต้หวัน || ทัวร์คุนหมิง || ไปหน้าแรก

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 Tel. 0853840228 , 0814155955 Line:: @teawsanooktour
ทัวร์ญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน ทัวร์โตเกียว 3 วัน 2 คืน ทริปญี่ปุ่น 3 วัน 1 คืน ราคาถูก