** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


จากเชียงใหม่ จะไปดที่ยว เกาะหลีเป๊ะที่สตูลไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อแอร์เอเซียมาเปิดเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่สู่ สนามบินหาดใหญ่ ทำให้คณะเดินทางต่อไปพักผ่อนยัง เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท่านจะได้เล่นนำ้ทะเลใสๆ ในช่วงน่าร้อนที่ทุกท่านรอคอย เราขอแนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินของแอร์เอเซียไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะท่านจะได้ราคาตั๋วที่ถูก และราคาแพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะที่ไม่แพงอีกด้วยครับ ท่านลองดูโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน จากเชียงใหม่ ต่อไปนี้ดูครับ
วันแรก
เชียงใหม่ - หาดใหญ่ - สตูล - ปากบารา
13.10 น.
คณะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ สู่ สนามบิน หาดใหญ่
14.55 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นมัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล นำคณะเดินทางต่อสู่ จังหวัดสตูล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (1)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ พินาเคิลวังใหม่ หรือ ปากบารารีสอร์ท หรือ เล็คเทอร์เรสรีสอร์ท
วันที่สอง
ปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - อ่าวสอง เกาะอาดัง - เกาะราวี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
09.00 น.
กรณีกรุ๊ปเหมาส่วนตัวนำคณะออกเดินทาง โดยเรือสปีทโบ้ท สู่ เกาะตะรุเตา
11.30 น.
กรณีคณะไปเรือจอย ออเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา
และจะต้องไปเลี่ยนเป็นเรือเล็กเพื่อท่องเที่ยว ดูปะการังจุดต่างๆ ที่ เกาะหลีเป๊ะ
ให้ท่านและถ่ายรูปกับเกาะประวัติศาสตร์ และความทรงจำของคนไทย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะตะรุเตา ชมความงามของเกาะ และประวัติความเป็นมาของเกาะจากมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง ณ ชายหาด (3)
บ่าย
นำคณะแวะชม ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ณ เกาะไข่ ถ่ายรูปกับสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูลได้อย่างจุใจ แลัสัมผัสน้ำทะเลใสๆ พร้อมเม็ดทรายที่ขาวละเอียดดูสวยงามกว่าที่อื่นๆ ในทะเลอันดามันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับท่าน
จากนั้นให้ท่านมาลอยตัวกับจุดดำน้ำร่องน้ำจาบัง โซลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อชมความงามของปะการังเจ็ดสี และหญ้าทะเลที่มีสีสันสวยงามมากจริงๆ ครับ จากนั้นมานั่งถ่ายรูปกับหินสีดำมล ณ เกาะหินงาม และต่อด้วยดำน้ำดูปะการัง และฟูงปลานานาชนิด ณ ด้านหลังของเกาะหินงาม จากนั้นไปดำดูปะการังผักกาดกันที่ เกาะยาง ตรงจุดดำน้ำดูปะการัง อ่าวผักกาด และต่อด้วย จุดดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง และให้ท่านมาล้างตัว และนั่งพักผ่อนก่อนเข้ารีสอร์ท ณ หาดทรายขาว เกาะราวี จากนั้นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ วารินทร์บีชรีสอร์ท หรือ บันดาหยารีสอร์ หรือ เม้าร์เทิร์นรีสอร์ท หรือ ลิเป๊ะเพาเวอร์บีช
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินเชียงใหม่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
09.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
10.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ สนามบินหาดใหญ่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
13.30 น.
ส่งคณะถึงสนามบินหาดใหญ่ พร้อมเช็คอินตั๋ว และโหลดกระเป๋า
15.25 น.
คณะเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย
17.25 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพฯ
ราคาท่านละ สอบถาม
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่าเรือจอยสบีทโบ้ท (เดินทางไป กลับ)
 2. เรือหางยาวนำเที่ยวเกาะต่างๆในทะเลสตูล (เฉพาะกรณีกรุ๊ปจอยทัวร์เท่านั้น)
 3. ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 5. ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 6. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 9. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 4,200 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง (อาหาร 9 มื้อ)
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ
แหล่งท่องเที่ยวโซลนอกของเกาะหลีเป๊ะ
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
คณะส่วนตัว 8 ท่าน สามารถขอาคามา และออกเดินทางได้ทุกวัน
แนะนำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท่านสามารถเดินทางโดยการเริ่มบินตรงมาจากสนามบินเชียงใหม่ ใช้โปรแกรมทัวร์นี้ได้เลยครับ
เที่ยวครบทะเลสตูล เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง-ราวี เป็นติ้น
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)